Kryptorchismus aneb nesestouplé varle

Kryptorchismus je stav, při kterém se jedno nebo obě varlata nenacházejí v šourku, nikoliv na správném místě v „pytlíčku“. Jev známý jako nesestouplé varle, většinou vzniká ještě před narozením, kdy se varle správně neposune do šourku a po narození v něm chybí. Většinou k tomuto problému dochází u jednoho varlete, ale v přibližně 10% případech, jsou postižena obě varlata.

V článku se zaměříme na běžné příčiny kryptorchismu, efektivní léčebné metody a prozkoumáme, jak tento stav ovlivňuje plodnost a tvorbu testosteronu ve varlatech.

Co je to Kryptorchismus (nesestouplé varle) a koho postihuje?

Kryptorchismus je nejčastěji vrozenou anomálii zevních genitálií u novorozenců mužského pohlaví. Dle studií se tato anomálie objevuje zhruba u 1–3 % u chlapců narozených ve standardním termínu a u předčasně narozených chlapců se kryptorchismus objevuje v 15–30 %.

Vítěz testů roku 2020, 2021, 2022 a 2023 na zlepšení erekce   

Během vývoje plodu varlata vyrůstají v břišní dutině a správně by měla sestoupit do šourku před narozením skrze tříselný kanál. U kryptorchismu je tento proces zpomalován, nebo varlata nesestoupí do šourku včas před porodem.

Sestup varlete je dvoufázový proces, přičemž druhá fáze je závislá na androgenech působících v těle, stejně tak je důležité správné dozrávání pohlavních buněk, které pracují v těle i po narození.

 • Rizika nesestouplého varlete: Současné pojetí kryptorchismu je endokrinopatie, kde hormonální dysbalance vede k narušenému vývoji, což může mít v budoucnu vliv na sníženou plodnost a vyšší riziko vzniku nádorů varlat.
 • Léčba: Co se týče standardní léčby, většinou se u nesestouplého varlete využívá chirurgický zákrok neboli orchidopexie, která v raném stádiu může redukovat rizika spojená s kryptorchismem.

Jaké jsou nejběžnější příznaky nesestouplého varlete

Jedná se o situaci, kdy jedno nebo obě varlata nejsou přítomna v šourku, což jsme si rozebrali výše, ale nyní si probereme, jaké jsou zjevné, hlavní příznaky. Kryptorchismus se může vyskytovat jednostranně, s jedním nesestouplým varletem, nebo oboustranně, kdy nesestoupí obě varlata. Ve všech případech lze tento jev hmatově zkontrolovat.

Varlata mohou být hmatatelná v okolí šourku nebo nehmatatelná. V situaci, kdy varlata nelze nahmatat, je vyžadováno následně laparoskopické vyšetření, při kterém lékař zavádí sondu přes močovou trubici k lokalizaci varlat, aby mohl problém potvrdit či vyvrátit.

Nesestouplé varle u dítěte nepodceňujte

Možné příčiny Kryptorchismu – nesestouplého varlete

Určení přesné příčiny nesestouplého varlete mohou být komplikované, jelikož většinou jde o vývojový problém, avšak prioritou je vždy efektivní a včasná léčba.

Mezi hlavní rizika vzniku kryptorchismu bývá genetika, rodinná historie a vývojové problémy, zdravotní stav rodičů a prostředí, dokonce i to, ve kterém matka i otec žili prostředí.

Mezi příčiny zvyšujícího rizika kryptorchismu zejména patří:

 • Komplikace během těhotenství, včetně ohrožení plodu
 • Předčasný porod, jejž zajistil možný nedostatečný vývoj plodu
 • Nízká porodní váha dítěte
 • Historie nesestouplých varlat u mužských členů rodiny
 • Jiné genitální abnormality u členů rodiny
 • Kouření nebo alkoholismus matky během těhotenství. Vliv má i pasivní kouření
 • Expozice toxickým látkám v prostředí, kde rodina žije

Neignorujte krev v moči, příznaky jsou zjevné a je zapotřebí tento problém brát vážně. Podívejte, jaké jsou možné příčiny a možnosti léčby.

Kdy navštívit lékaře s nesestouplým varletem?

Kryptorchismus, neboli nesestouplé varle, je většinou zřejmý ihned po narození a při kontrolách by měl být včas odhalený. Již porodník při standardním prohmatání šourku ověří, zda jsou varlata na správném místě.

V případě potvrzení nesestouplého varlete, doporučí rodičům lékař během prvních 6 až 12 měsíců častější návštěvy u lékaře. Tyto návštěvy slouží k zjištění, zda došlo k přirozenému sestupu varlete nebo zda bude nutný odborný zásah.

Pokud se varle do 4 měsíců neusadí do šourku, pravděpodobnost jeho pozdějšího sestupu je bohužel nízká. Ve většině případech, lékaři reagují poměrně rychle a to už od 4 měsíce od narození.

Léčba kryptorchismu je nezbytný pro prevenci budoucích komplikací spojených s varlaty a plodností, na což jsme upozorňovali výše. Ignorování nebo podceňování tohoto stavu, může vést k vážným a nezvratným následkům.

Mezi největší strašáky v případě absence léčby patří zejména vyšší riziko rakoviny varlat nebo snížená až úplná neplodnost. Proto je důležité zajistit včasný lékařský dohled a případnou léčbu, která je poměrně nenáročná a bez rizik.

Příčin nesestouplého varlete může být několik, zaměřte se spíše na včasnou léčbu

Jaké jsou možnosti léčby nesestouplého varlete?

Léčba nesestouplého varlete vyžaduje spolupráci pediatrů, dětských endokrinologů, urologů a chirurgů, přičemž se uplatňují dvě hlavní metody:

 • Konzervativní
 • Chirurgická

Rozhodně v případě Kryptorchismu není přijatelné vyhledávat jakékoliv možnosti samoléčby. U nesestouplého varlete je zapotřebí se obrátit na specialisty, na které vás navede praktický či dětský lékař.

Kontroverzní léčba nesesouplého varlete

Konzervativní léčba je vhodná pro retinovaná varlata bez mechanické překážky. Metoda zahrnuje aplikaci hormonů, konkrétně lidského choriového gonadotropinu (hCG) nebo syntetického hormonu stimulujícího hypothalamo-hypofyzárně-gonadální osu (aLH-RH).

Většinou se preferuje hCG díky přesnějšímu dávkování, nižším nákladům a efektivnějšímu zvyšování hladiny testosteronu. Nicméně, jeho nevýhody zahrnují intravenózní podání (nitrožilní podání) a možné jsou i nechtěné erekce, zvýšená pigmentace šourku a růst penisu.

Na druhou stranu, aLH-RH nabízí výhodu v podobě aplikace ve formě nosních kapek, jejž se absorbují přes sliznici. Absencí je avšak nepřesné dávkování, vyšší cena a méně konzistentní účinnost. Kombinovaná léčba oběma hormony dosahuje úspěšnosti až 83% v sestupu varlat.

Operativní řešení nesesouplého varlete

Chirurgický zákrok se uplatňuje u všech typů retencí, kde je identifikována překážka, nebo v případech neúspěšné hormonální léčby. Proceduru provádí zkušený dětský urolog nebo chirurg a úspěšnost tohoto zákroku je kolem 80%+. Nejvážnější komplikací bývá pooperační atrofie varlete (zmenšení), způsobená poškozením cévního zásobení. Lékař má za možnost zvolit buď tradiční chirurgický zákroj za použití skalpelu nebo laparoskopickou techniku.

Hlavní důvody, proč neoddalovat léčbu nesestouplého varlete

Případné komplikace v případě neřešení nesestouplého varlete (Kryptorchismus)

Pro správnou funkci varlat je jejich umístění v šourku důležité, jelikož poskytuje optimální teplotu nižší, než je tělesná teplota. Takový, lidský termostat.

Udržení optimálního prostředí varlat, je nezbytné pro správnou, zdravou produkci spermií a testosteronu. V případě, kdy nesestouplé varlata zůstávají v tříslech, nejsou vystavena zmíněné ideální teplotě, což vede k různým rizikům. Níže se můžete podívat, jaké případné problémy mohou nastat u mužů a chlapců, v případě neřešení Kryptorchismu.

V ohrožení je nízká plodnost až neplodnost

Varlata umístěná mimo šourek čelí výzvám v dostatečném vývoji a fungování. Výsledkem může být produkce spermií nižší kvality, snížené množství spermií, nebo v extrémních případech azoospermie (úplná absence spermií v ejakulátu).

Délka doby, po kterou varle zůstává nesestouplé, má přímý vliv na riziko spojené s následnou plodností. Avšak, pokud se vše podchytí včas po narození, šance na zachování plodnosti v dospělosti jsou výrazně vyšší. Proto nesestouplé varle neberte na lehkou váhu, abyste minimalizovali negativní dopady.

V případě, že jde rodičům skutečně o zdraví svých dětí, nebudou tento problém přehlížet, aby zajistili svým dětem zdravou a plodnou budoucnost.

Zvýšené riziko rakoviny varlat

Kryptorchismus sám o sobě neznamená automatický vznik rakoviny varlat, ale značně zvyšuje její riziko, pokud se včas a dlouhodobě neřeší. Abnormální sestup varlete, často signalizuje jiné abnormality, které mohou přispět k vyšší pravděpodobnosti vzniku karcinomu varlat.

Ve varleti, které nesestoupilo správně, se rakovina rozvíjí až 4x až 6x rychleji, než u zdravých mužů a chlapců. Jednoduše řečeno, čím vyšší pozice varlete, tím je větší riziko rakoviny.

Vyšší šance mít tříselnou kýlu

Pokud je prostor, kterým by se varle mělo pohybovat, příliš volný, může tento problém vést k tříselné kýle. Ve volném prostoru se totiž mohou začít hromadit střeva nebo tekutina, která vede k vzniku kýly, v oblasti třísel.

Torze varlat

Torze varlete nastává, když se varle otáčí kolem své cévní stopky, čímž dochází k přerušení krevního zásobení, nervového spojení a spermií vedení kanálků. Pokud se nepodaří rychle obnovit průtok krve, muže varle dokonce odumřít. V případě nesestouplého varlete, je riziko torze až 10x vyšší.

Značně se zvyšuje riziko úrazu varlat

Varlata umístěná v tříslech, jsou vystavena většímu riziku úrazu, především díky blízkosti stydké kosti, která může při silnějším nárazu varle poškodit. Rozhodně sportování není nic příjemného, když se varle nachází v oblasti třísel.

Jak probíhá vývoj varlete u chlapce

Jak probíhá vývoj varlete a pohlavních buněk

Na závěr si dáme něco odbornějšího dle informací z odborného dokumentu, kde je podrobně rozebrán vývoj varlat a pohlavních buněk. Pro detailnější pochopení tohoto tématu, je vhodné si přečíst i tuto odbornější část.

 • V rámci prenatálního vývoje, mezi třetím a pátým týdnem těhotenství, mají gonády obou pohlaví stejný, nerozlišený stav. Proces diferenciacie těchto indiferentních gonád ve varle začíná v sedmém týdnu těhotenství. Klíčovým prvkem je zde sex-determinující faktor Y (SRY gen) nacházející se na krátkém rameni Y chromozomu. SRY gen započíná produkci müllerian-inhibiting substance (MIS) Sertoliho buňkami, která ovlivňuje involuci buněk ductus Mülleri. Během osmého týdne, pod vlivem androgenů z Leydigových buněk a MIS od Sertoliho buněk, dochází k formování mužského zevního genitálu.

Vyzrávání pohlavních buněk probíhá ve čtyřech etapách, až do finálního dozrávání v pubertě. První fází je kolonizace primitivních gonocytů vyvíjejícím se varlem mezi 4. a 6. týdnem těhotenství. Následuje migrace gonocytů na bazální membránu semenotvorných kanálků. Ve 13. týdnu, kdy dochází k maximu hladiny lidského choriogonadotropinu (hCG) a testosteronu, probíhá maskulinizace zevního genitálu a diferenciace nadvarlete.

 • Třetí klíčová fáze probíhá postnatálně, známá jako minipuberta, začínající mezi druhým a šestým měsícem po narození. Zde dochází ke zvýšené produkci testosteronu, díky vzestupu hladiny luteinizačního hormonu (LH) a folikuly stimulujícího hormonu (FSH).

Proces slouží k transformaci části gonocytů v adultní spermatogonie, zatímco zbytek podléhá apoptóze. Kryptorchismus může tento proces apoptózy narušit, a ten má za následek rizika, maligní transformace těchto abnormálních gonocytů.

 • Poslední, čtvrtou etapou maturace, která nastává kolem pátého roku života, je meióza vedoucí k navýšení počtu adultních spermatogonií, způsobená zvýšenou hladinou testosteronu. Ve finále, během spermatogeneze v pubertě, dochází k dozrávání spermií, které probíhá mezi třináctým a patnáctým rokem života.
Získejte od nás něco ZDARMA

E-book ZDARMA: 4 Premium cviky na penisZískejte od nás ZDARMA E-book se 4 cviky na penis, které jsme pro vás stáhli z naší hlavní knihy.

S cviky na penis můžete dosahovat kvalitních výsledků a to bez další investic do produktů.

Cviky si především získali přízeň u našich čtenářů.

Odesláním souhlasíte s tím, že obdržíte marketinkový materiál a zároveň souhlasíte s našimi zásady o ochraně osobních údajů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

TIP na zlepšení erekce

E-book: Metody na zlepšení erekce

TOP produkt na zlepšení erekce - Proerecta